dimecres, 27 de febrer de 2013

Acta 27 de febrer de 2013


ACTA 27 DE FEBRER DE 2013

SOBRE ELS PROBLEMES DE LES DÈCADES (4t, 5è i 6è)

Veiem com els nens han intentat resoldre els problemes sobre les dècades i quines estratègies han anat seguint. En algun cas, durant el procés de comptar, el propi nen s'adona o de l'absurditat del que està fent o de la feinada, arribant ell sol a conclusions sobre com resoldre el problema d'una manera més pràctica i fàcil.
És important que un cop presentat el problema, als nens se'ls demani sobre com han resolt el problema, per tal de veure el procés que han seguit.

SOBRE ELS PROBLEMES DELS SEGLES (1r, 3r)

S'ha treballat a partir d'anar doblegant una tira de cartolina. La idea va sorgir dels mateixos alumnes, per entendre quants anys té un segle per arribar a la conclusió que són deu grups de deu anys. En alguns casos van comprovar que els sortia més de deu doblecs a la tira, fet que va propiciar que els alumnes investiguessin quant havia de medir cada doblec per tal que en sortissin deu. Després s'han anat posant de costat per tenir una representació real i física del concepte de segle.
També es va fer treball sobre els nombres romans. Cada invent que s'ha treballat s'ha anat col·locant al segle corresponent i se n'ha fet un gràfic de doble entrada.
Als nens els ha agradat el treball d'investigació, anar al vestíbul, comprovar els invents...
Després d'aquest treball seria bo demanar als alumnes què han après, què poden representar en números, que pot servir per l'avaluació.

TREBALL SOBRE FIGURES GEOMÈTRIQUES (P3, P4)

S’ha fet a partir d’un quadre de Paul Klee, Ballant per por. S’ha imitat el quadre, identificant les figures que hi apareixen i creant coneixement comú i compartit sobre les seves opinions. En la conversa van sorgint els dubtes sobre si és una cosa o una altre i va sorgint la necessitat que els alumnes busquin les característiques de cada figura.
La proposta pot ser ampliada amb altres activitats relacionades amb la geometria.

MESURA DEL TRONC DELS ARBRES (CICLE INICIAL)

Se’ls va donar la idea als nens de com fer-ho. Van sortir diverses opcions: pams, nens... Un nen va proposar de fer una tira de paper. Llavors va sorgir la qüestió de com posar els números a la tira de paper: alguns creien que havien de posar centímetres, d’altres cada dos centímetres... El més important de tot això és que els propis nens són els que busquen solucions als problemes plantejats.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ

És important que les activitats siguin obertes i al màxim relacionades amb l’entorn. Cada vegada és més normatiu. El nen ha de ser capaç de raonar, debatre i defensar postures respecte el que se li planteja.

QUÈ AVALUARÍEM?

1. Comprensió del problema
Diferencia les dades necessàries de les irrellevants i la incògnita.
Diferencia les dades necessàries de les irrellevants i la incògnita, després de diversos tempteigs.
Diferencia les dades necessàries de les irrellevants però no entén la incògnita o a la inversa.
Necessita l’ajut del mestre per continuar, no diferencia dades necessàries de les irrellevants ni la incògnita.
2. Estratègies que utilitza
Utilitza llenguatge matemàtic pertinent.
Ex: 3x3=9
Utilitza recursos operatius bàsics. Ex: 3+3+3=9
Utilitza recursos gràfics i numèrics.
Utilitza material manipulatiu i necessita l’ajut del mestre per continuar.
3. Resposta
La resposta és correcta. Utilitza la referència de la incògnita. Ex: “He comprat 30 galetes”.
La resposta és correcta però no fa referència a la incògnita.
Només té en compte la magnitud però la resposta  és correcta.
Ni la resposta ni la magnitud són correctes.
4. Justificació
Argumenta i justifica.  
Justifica les estratègies que ha utilitzat, però quan argumenta per si sol queda confús. 
Justifica el procés que ha utilitzat. Ex: Explica com resol  l'operació o operacions que ha fet.
No sap explicar el que ha fet. Necessita l'ajut del mestre.

PEL TREBALL COOPERATIU

Arriben a un acord consensuat. Una diu algun aspecte i l'altre l'acaba de puntualitzar o ampliar.
Un/a alumne/a vol dominar la situació i els altres cedeixen o no a les propostes.

Es reparteixen la feina a fer.
No s’entenen.

COMPETÈNCIES MATEMÀTIQUES

Mirem les competències matemàtiques i en quins blocs estan agrupades. També hi ha un web, ARC, del Departament, on hi ha recursos per a primària.