dimecres, 20 de febrer de 2013

Acta 20-2-13


ACTA 20 DE FEBRER DE 2013

SOBRE ELS DIBUIXOS DELS ITINERARIS

Alguns han utilitzat només els elements necessaris per a l’itinerari: casa, camí, escola (no hi ha cruïlles, ni entorn...). D’altres n’han posat més dels requerits, i han estat força detallistes.

És un bon treball per veure també les coordenades: la casa a la dreta i l’escola a l’esquerra, la relació entre a dalt i a baix.

A partir d’aquests treballs es pot aprofundir en les formes geomètriques (de la classe o de diferents espais), i també en les mesures (per exemple, com podem mesurar la classe? – que diguin ells com fer-ho). També se’ls pot donar objectes, però han de descobrir que la unitat de mesura sempre ha de ser la mateixa.

Es poden comparar figures (per exemple, quadrat i rectangle o entre dos triangles un rectangle i un equilàter). Construir figures. Construir cossos a partir d'un full o més i treballar a partir d’aquí, el volum (per exemple, cub). Llavors es pot extrapolar a espais més grans, com la classe.

Amb més grans, es pot treballar el càlcul del perímetre i l’àrea d’un objecte a partir de diferents materials (petits trossos de cartolines...). El més important és que els mateixos nens construeixin els conceptes i que arribin a la definició per si mateixos.

Per exemple, si es cobreix la superfície d’una taula amb cartolines quadrades de 6 centímetres, ens quedaran X files i columnes. Llavors és més fàcil que descobreixin el resultat de l’àrea, ja sigui mitjançant suma o multiplicació.

També pot ser interessant anar al google maps i comparar el plànol que han fet amb el real. Es poden veure distàncies, orientació... També hi surten les corbes de nivell (pujades i baixades...).

Per Infantil es poden representar amb dibuixos jocs o accions de psicomotricitat (saltar dins els cèrcols, saltar a peu coix, botar una pilota amb diferents mans, nedar sobre el terra, saltar a corda...).

També es poden dibuixar les construccions que fan al Racó de la construcció (ja sigui amb fusta, plàstic...).

Amb cicles més grans, per treballar l’espai poden utilitzar els geoplans per fer figures i després dibuixar-les al paper. Igualment, es pot fer servir el tangram.

És important fer notar als nens què és el que els falla en cada cas, sense ànim de ser ofensiu ni de menysprear el treball de l’alumne. Es tracta de fer adonar els nens de la correcta rectitud dels costats, de la correcta proporció... aspectes que sempre són millorables en les seves creacions. Alhora, és important fer servir el llenguatge adequat, vocabulari adient com “segment”, “cub”, “prisma”, “cilindre”...

S’adjunta document sobre els criteris d’interpretació:

Elements

Elements en alçat: Dibuix dels elements com si els tingués al davant. Quantitat d'elements.
Elements en planta: Dibuix dels elements en vista aèria. Quantitat d'elements.
Ortogonals: Indicació de les cruïlles que troba i apreciació d'aquesta relació.
Obliqüitat (angle#90º): Indicació d'aquesta relació quan existeix en la realitat.
Ampliació: Situació del recorregut dins d'un context més ampli quant a carrers.
Relacions entre elements.
Juxtaposició: Representació dels elements un al costat de l'altre, sense separació de carrers, tot fent un camí.
Ordre: Ordre dels elements tal com estan en la realitat.
Marc-trajecte: Representa en el seu plánol el trajecte que fa.
Coordenades: La representació gràfica -configuració- té en compte les coordenades d'horitzontalitat i verticalitat.
Relacions entre conjunt: Representació de les relacions espacials euclidianes i/o projectives de cada conjunt amb el conjunt global. (exemple: escola - carrer).
Proporció: Apreciació de les distàncies i proporcions.
Orientació: La representació gràfica té en compte les coordenades: Nord, Sud, Est, i Oest.

Tipus de mapa cognitiu

Ruta: El nen o la nena cada moment es va situant al davant dels elements. Segueix criteris de dibuix dels elements en alçat i de juxtaposició.
Configuració: Comença a tenir una visió del conjunt del trajecte abans d'iniciar la representació gràfica. Segueix criteris de dibuix de línies ortogonals, hi ha elements en planta i en alçat, té en compte els eixos de coordenades en el conjunt del trajecte.
Configuració coordinada: Coordina l'orientació de cada conjunt dins del conjunt global. Segueix criteris de dibuix en planta i d'orientació entre conjunts del mapa cognitiu.
Conjunt organitzat: Coordina el conjunt del trajecte dins d'un marc de referència total. Segueix criteris de dibuix ampliat i de proporcions i distàncies.

NOMBRES EN BASE 10

És important relacionar els conceptes amb el material a treballar: els decimals amb els euros, per exemple, o amb les fraccions.

Tot el tema de la igualtat sobre la unitat de mesura és important que es treballi manipulativament i des de petits, partint de situacions al més real possibles. Per exemple, dins 1 metre hi ha 100 centímetres. Per tal que ho entenguin es pot agafar un metre i tallar-lo en cent parts iguals. Aquestes parts es poden agrupar en unitats de 10, i veure que hi ha 10 parts iguals d’aquest conjunt dins el metre. Això és important que ho comencin a treballar de petits, per tal de consolidar aspectes que utilitzaran més endavant.

EL TRENCAT (FRACCIONS)

Una bona estratègia és fer servir paper, doblegant-lo, per entendre parts d’una mateixa unitat. El millor és fer-ho a partir de material, ni que sigui senzill, per tal que puguin desglossar la unitat en les parts requerides, ja siguin fraccions petites o també aspectes com les dècimes, les centèsimes o les mil·lèsimes. Normalment, si es fa així, els nens entenen molt millor el concepte i el poden extrapolar a unitats més grans i també concebre’n l’abstracció.