dimecres, 23 de gener de 2013

Objectius i continguts1. Reflexió personal i posterior posada en comú:
Què et preocupa i t’inquieta en la teva tasca diària dels alumnes i les alumnes?
 • Aprenentatges memorístics que no tenen connexió amb la vida diària.
 • Conceptes que no siguin útils; que li serveixin, que siguin funcionals.
 • Atenció a la diversitat.
 • Els conceptes abstractes, fer-los comprensibles. Falta d’estratègies.
 • La graduació a nivell d’exigència.
 • La geometria: una gran dificultat.
 • Ser competents, la connexió entre la vida escolar i la vida real.
 • Curiositat per aprendre perquè li serveixi el contingut.

 Quines expectatives tens de l’assessorament?
 • Conèixer materials, recursos, jocs, eines.
 • Tenir recursos perquè aprenguin manipulativament.
 • Saber respectar els diferents nivells.
 • Conèixer diferents metodologies.
 • L’avaluació.


2. Objectius:
- Millorar els resultats de les comptetències bàsiques
- Adquirir habilitats per al tractament de la diversitat a l'aula en l'àrea de matemàtiques.
- Crear una temporització dels continguts curriculars en l'àrea de matemàtiques que ens permetin definir amb precisió els continguts mínims a nivell de centre.
- Dotar-nos d'instruments d'avaluació en l'àrea de matemàtiques.

Aprendre a programar tenint en compte les competències bàsiques.

3. Continguts:
- Planificació dels blocs de matemàtiques per a cada cicle de primària. Continguts mínims.
- Aprofundiment i recursos per a treballar els diferents blocs de continguts: numeració i càlcul, relacions i canvi, espai i forma, mesura, estadística i atzar i TIC.
- Interrelació de continguts de l'àrea de matemàtiques amb les altres àrees.
- Avaluació de diferents activitats que es facin a l'aula.
- Tractament de la diversitat en l'àrea de matemàtiques i en els diferents blocs.
L’adquisició de nous recursos, estratègies... per tal que l’aprenentatge sigui competencial.
Coneixement de bones pràctiques educatives en competència matemàtica que afavoreixin la interrelació de continguts de l’àrea de matemàtiques amb les altres àrees.

Respecte a la programació que es demana: La concreció de temporització i la planificació dels blocs, quedem que no ho farem de manera tan concreta, perquè no hi hauria temps i el que farem serà aprendre a programar per competències.